Photobucket

Thaumastopeus nigritus  ด้วงดอกไม้ดำแหลม

เป็นด้วงขนาดกลาง มีสำดำมัน ขนาดประมาณ27-30mm. ด้วงชนิดนี้ยังแยกเพศไม่ได้เนื่องจากผมมีเจ้านี่เพียงแค่ตัวเดียวจึงหาตัวเปรียบเทียบไม่ได้ แต่ตอนนี้ิอยู่ในระหว่างการศึกษาหาข้อมูล แต่ตัวอ่อนเลี้ยงง่ายเหมือนด้วงดอกไม้ทั่วๆไปคือกินขี้เลื่อยผสมมูลสัตว์หรือดินดำ พบเห็นได้ทั่วไป ในกรุงเทพฯมีพบบ้างตามแถบชานเมือง

Comment

Comment:

Tweet